Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2011.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2011r.


w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2011.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13, pkt 2 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami. Zmiany winny być dokonywane w ten sposób, że będą przenoszone kwoty planowanych wydatków między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Do zarządzenia należy dołączyć uzasadnienie w zakresie dokonywanych zmian.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje z wyłączeniem wydatków określonych w paragrafach z grup wynagrodzeń i pochodnych (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170), wydatków przeznaczonych na zakup energii (§4260), wydatków określonych w paragrafie dotyczącym odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) oraz wydatków na wydatki i zakupy inwestycyjne (§6050, 6057, 6058, 6059, §6060).
Dopuszczalne są zmiany w obrębie paragrafów z grupy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, czyli pomiędzy §4010, §4040, §4110, §4120, §4170.

§ 3. Dla ujednolicenia procedur w zakresie przenoszenia planu wydatków, zmian wydatków należy dokonywać zgodnie z załącznikiem nr 1 (pdf, rtf)  do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych dokonujących przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnienia, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują Burmistrza Gminy Gryfino o dokonanych przeniesieniach (w formie pisemnej) w terminie 4 dni od dnia podpisania zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13, pkt 2 Uchwały Nr IV//23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, Burmistrz upoważnia dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz