Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
2/XLVIII negatywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
3/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie załącznik nr 2
4/XLVIII załącznik nr 1 negatywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie załącznik nr 3
6/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLVIII negatywnie nie zajęła stanowiska pozytywnie załącznik nr 4
8/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
9/XLVIII negatywnie negatywnie pozytywnie załącznik nr 5
10/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 • załącznik nr 1 – Komisja Rewizyjna wnioskuje o zawarcie porozumienia pomiędzy parafią w Żabnicy a gminą w sprawie świetlicy, aby były zabezpieczone interesy wszystkich mieszkańców
 • załącznik nr 2 - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o niezwłoczne przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej przed ustaleniem nowej stawki na terenie gminy.
 • załącznik nr 3 - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2014 – 2018.
 • załącznik nr 4 - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o:
  - przygotowanie harmonogramu dotyczącego remontów i budowy dróg w gminie wraz z wyceną, zakresem prac i terminami realizacji,
  - przeprowadzenie debaty i konsultacji w klubach radnych Rady Miejskiej,
  - przeprowadzenie konsultacji społecznych
 • załącznik nr 5 - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o:
  - przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących akceptacji społeczności lokalnej w zakresie zamierzeń umiejscowienie pomnika oraz przedstawienie pisemnych informacji Radzie Miejskiej w Gryfinie w zakresie wyboru projektu, finansowania i utrzymania pomnika.
  - przygotowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informacji o wszystkich złożonych zapotrzebowaniach przez stowarzyszenia sportowe w roku 2014 wraz ze sposobem ich rozpatrzenia, wykorzystania dotychczasowych dotacji oraz przygotowanie projektów umów ze stowarzyszeniami, mającymi być beneficjentami tych środków, parafowanymi przez strony umowy i załączonymi do projektu uchwały.