Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXXIX

negatywnie

negatywnie

pozytywnie

negatywnie

2/XXXIX

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

3/XXXIX

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Załącznik nr 1

4/XXXIX

negatywnie

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4

negatywnie

  5/XXXIX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/XXXIX

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

7/XXXIX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

8/XXXIX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XXXIX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/XXXIX

Komisja nie zajęła  stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

11/XXXIX

pozytywnie

negatywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

12/XXXIX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

13/XXXIX

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5

Załącznik nr 2

14/XXXIX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

15/XXXIX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

16/XXXIX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

17/XXXIX

negatywnie

negatywnie

negatywnie

negatywnie

18/XXXIX

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Załącznik nr 1 do Druku nr 3/XXXIX

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wraz z Komisją Rewizyjną zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Komisje wnioskują o zmianę zapisu w §1na „ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 47 zł za 1dt”.

Załącznik nr 2- do druku 13/XXXIX

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wraz z Komisją Rewizyjną zaopiniowały projekt uchwały negatywnie Komisje proponują uzupełnienie nowego projektu „Rocznego programu współpracy” o następujące wnioski:

§ 8 pkt 2 d) – poszerzenie paragrafu o zapis: „udzielenie pożyczki organizacji przy realizacji projektów z funduszów europejskich, krajowych i innych. 

§ 9 ust 1 pkt 2 – w dziedzinie kultury fizycznej w szczególności:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych”

Komisje wnioskują o wykreślenie w § 15 punktu 9 oraz o opracowanie regulaminu udzielania pożyczek, o którym mowa w § 8 pkt 2 d).

Załącznik nr 3- do druku 3/XXXIX

 - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednocześnie komisje wnioskują o zmianę zapisu w § 1 na „ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 50 zł za 1 dt”.

Załącznik nr 4- do druku 4/XXXIX

W związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy o wycofanie z porządku obrad druku nr 4/XXXIX nie Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie głosowały nad projektem uchwały.

Załącznik nr 5- do Druku nr 13/XXXIX

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie zajęły stanowiska do projektu uchwały jednocześnie wnioskują o przedstawienie do projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014, druk nr 13, wykazu stowarzyszeń wraz z wysokością otrzymywanych dofinansowań za rok 2013 z znaczeniem, które stowarzyszania otrzymują dofinansowanie oraz które z nich jest zwolnione od opłaty za użytkowanie lokalu.