Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK  NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej

1/XV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

2/XV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Projekt nie został poddany pod głosowanie

3/XV

Załącznik nr 1

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

4/XV

Załącznik nr 1

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

5/XV

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

pozytywnie

Załącznik nr 4

7/XV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/XV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/XV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/XV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

12/XV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

13/XV

Załącznik nr 3

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 5

14/XV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

Załącznik nr 1 do Druku Nr 3/XV i 4/XV

Komisja Rewizyjna – głosowanie nad drukiem nr 3/XV i 4/XV zostało przełożone na posiedzenie Komisji w dniu 29.12. na godzinę 9.00

Załącznik nr 2 do Druku Nr 5/XV

Komisja Rewizyjna – komisja wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian w Planie Pracy Rady Miejskiej:

Styczeń

  1. informacja na temat lokalizacji targowiska miejskiego i inwestycji związanych z targowiskiem.
  2. informacja w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Luty

  1. przedstawienie koncepcji dotyczącej funkcjonowania kąpieliska miejskiego.

Marzec

  1. informacja na temat kierunków rozwoju miasta Gryfina (ze szczególnym  uwzględnieniem koncepcji zagospodarowania centrum miasta po zakończeniu realizacji inwestycji na nabrzeżu, terenu byłej betoniarni i rozwiązań komunikacyjnych przy ul. Armii Krajowej).

Maj

  1. informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Gryfino.

Sierpień

  1. wstępna analiza założeń do opracowania uchwał okołobudżetowych (podatkowych) na rok 2013.
  2. przedstawienie założeń do opracowania taryf za wodę i ścieki na rok 2013.

Załącznik nr 3 do Druku Nr 13/XV

Komisja Rewizyjna – komisja wnioskuje o dołączanie do każdego projektu uchwały dotyczącego planu miejscowego wykazu uwag wnoszonych przez mieszkańców.

Załącznik nr 4 do Druku Nr 5/XV

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarcze – komisja wnioskuje o wprowadzenie następującej zmiany do Planu Pracy Rady Miejskiej:

Sierpień

  1. wstępna analiza założeń do opracowania uchwał okołobudżetowych (podatkowych) na rok 2013.
  2. przedstawienie założeń do opracowania taryf za wodę i ścieki na rok 2013.

Załącznik nr 5 do Druku Nr 13/XV

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarcze – podtrzymuje wniosek Komisji Rewizyjnej.

Załącznik nr 6 do Druku Nr 5/XV

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – podtrzymuje wniosek Komisji Rewizyjnej.

UWAGA Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarcze do Druku nr 2/XV

Istnieją istotne rozbieżności między załącznikiem dołączonym do projektu uchwały jego zawartością, a uchwałą IX/75/11 podjętą 30 czerwca 2011 roku.