Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-19/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego na sprzedaż udziałów Gminy Gryfino w spółce „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Spółka z o.o. w Gryfinie oraz ustalenia „Regulaminu pracy Komisji Przetargowej”.

ZARZĄDZENIE NR 0152-19/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2010 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego na sprzedaż udziałów Gminy Gryfino w spółce „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Spółka z o.o. w Gryfinie oraz ustalenia „Regulaminu pracy Komisji Przetargowej” .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz.770; z 1998 r. Nr 106, poz.668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 1458, Nr 199, poz.1937; z 2003 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101), § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U.Nr 34, poz. 264;  z 2009 r. Nr 127, poz. 1054) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu publicznego na sprzedaż udziałów Gminy Gryfino w spółce „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Spółka z o.o.  w Gryfinie, w składzie:
    • Teresa Drążek - Przewodnicząca - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami
    • Krystyna Lamperska - Członek - Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
    • Angelika Szulc - Członek - Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
    • Katarzyna Toporowicz - Członek - Podinspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym
  2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa „Regulamin pracy Komisji Przetargowej”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr XLVII/523/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na zbycie przez Gminę Gryfino całego pakietu 2229 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Spółka z o.o. w Gryfinie, w trybie przetargu publicznego, po cenie nie niższej niż wartość nominalna tj.za kwotę nie mniejszą niż 1.114.500,00 zł.
Zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, przepis ten ma zastosowanie również do zbywania udziałów w spółkach z o.o., utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w których jednostki te posiadają udziały) do przeprowadzenia przetargu zbywca (w tym przypadku Gmina Gryfino, reprezentowana przez Burmistrza MiG) powołuje komisję składającą się z co najmniej  trzech członków, będących pracownikami urzędu obsługującego zbywcę. Zbywca wyznacza również przewodniczącego komisji oraz określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania oraz przejrzystości dokonywanych czynności.
W związku z przystąpieniem do realizacji ww uchwały Rady Miejskiej, należało powołać komisję do przeprowadzenia przetargu publicznego na zbycie udziałów Gminy Gryfino w spółce „PEC” Spółka z o.o. oraz ustalić jej organizację, tryb pracy i zakresy obowiązków poszczególnych jej członków.

Sporządziła:
K. Lamperska