Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-40/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LVI sesji w dniu 21 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-40/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LVI sesji w dniu 21 października 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 21 października 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
LVI/606/10 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy w ramach kontynuacji na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LVI/607/10 zmiany uchwały Nr XL/423/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 czerwca 2009 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LVI/608/10 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LVI/609/10 wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 1 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LVI/610/10 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony Gryfińskiemu Domowi Kultury, nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami świetlic wiejskich, położonych w obrębach ewidencyjnych Dołgie i Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LVI/611/10 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie ul. Flisaczej Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
LVI/612/10 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych: Żabnica, Czepino, Nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
LVI/613/10 zmiany uchwały Nr L/543/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
LVI/614/10 przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
LVI/615/10 wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie Skarbnik Miasta  i Gminy
LVI/616/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta  i Gminy
LVI/617/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta  i Gminy
LVI/618/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta  i Gminy
LVI/619/10 wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Zaborze Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LVI/620/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta  i Gminy
LVI/621/10 obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2011 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
LVI/622/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta  i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 21 października 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na LVI sesji w dniu 21 października 2010 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.