Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-13/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w 2010 r. w zamian za święta przypadające w sobotę.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-13/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2010 r.


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w 2010 r. w zamian za święta przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152- 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.,  Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152 -21/09 z dnia 14 maja 2009 r., Nr 0152-31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr 0152-62/09  z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w 2010 roku dni wolne od pracy za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy – soboty:

  • za dzień 01 maja – 28 maja,
  • za dzień 25 grudnia – 24 grudnia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 130 § 2 Kodeksu pracy pracodawca  za święto przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy (01 maja i 25 grudnia 2010 r.) udziela pracownikom innego dnia wolnego. W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie dniami dodatkowo wolnymi od pracy będą 28 maja i 24 grudnia 2010 r.

Sporządziła:
Anna Wójciak