Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-9/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na L sesji w dniu 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-9/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  25 marca 2010 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na L sesji w dniu 18 marca 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 18 marca 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały:W sprawie:Wydział/jednostka:
L/531/10wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. RybackaWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
L/532/10wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
L/533/10wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
L/534/10nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej  w obrębie ewidencyjnym RadziszewoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L/535/10wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym BorzymWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L/536/10przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – ul. 9 Maja nr 5Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L/537/10przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stare BrynkiWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L/538/10wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L/539/10wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L/540/10ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę GryfinoWydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
L/541/10zmiany uchwały Nr XXXV/364/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych  w zakresie kultury fizycznejWydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
L/542/10wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckiWydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki/

Skarbnik Miasta i Gminy

L/543/10przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
L/544/10udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowejStraż Miejska/

Skarbnik Miasta i Gminy

L/545/10zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 r.Skarbnik Miasta i Gminy
L/546/10zmiany uchwały Nr XLVII/514/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2010 rokBiuro Obsługi Rady i Burmistrza
L/547/10rozpatrzenia skargi Pana Piotra Bukowskiego na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w GryfinieBiuro Obsługi Rady i Burmistrza
L/548/10wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji RadyBiuro Obsługi Rady i Burmistrza
L/549/10powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej  w GryfinieBiuro Obsługi Rady i Burmistrza
L/550/10wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji RadyBiuro Obsługi Rady i Burmistrza
L/551/10powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej  w GryfinieBiuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 18 marca 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na L sesji w dniu 18 marca 2010 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej  w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.