Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-15/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LII sesji w dniu 22 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-15/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  27 kwietnia 2010 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LII sesji w dniu 22 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 kwietnia 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
LII/552/10wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym WłodkowiceWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
LII/553/10przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
LII/554/10udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodnika w m. Pniewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121Skarbnik Miasta i Gminy/

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 kwietnia 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na LII sesji w dniu 22 kwietnia 2010 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.