Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-45/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 zł”

ZARZĄDZENIE NR 0152-45/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 listopada 2010 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego  w wysokości 3.000.000 zł”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zm. Dz.U. Nr 161, poz. 1079) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 zł” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Milena Świeboda – przewodniczący komisji,
  2. Katarzyna Toporowicz – sekretarz komisji,
  3. Angelika Szulc – członek komisji,
  4. Krystian Kosiński – członek komisji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Gryfino na rok 2010 zaplanowano w przychodach (załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia b.r.) kredyty bankowe na kwotę 25.650.129 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
Obecnie planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 3.000.000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2011-2025. Aby tego dokonać należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja przetargowa w składzie:

  1. Milena Świeboda – przewodniczący komisji,
  2. Katarzyna Toporowicz – sekretarz komisji,
  3. Angelika Szulc – członek komisji,
  4. Krystian Kosiński – członek komisji.