Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-22/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej

ZARZĄDZENIE NR 0152-22/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2010 r.


w sprawie sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz. U. 112 poz.713 z 1998 r., zm. z 2004 r. Nr 227 poz.2297, z 2009 r. Nr 218 poz.1693) w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

§ 2. Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej składa się z ubioru:

  1. służbowego,
  2. wyjściowego,
  3. specjalnego.

§ 3. Funkcjonariuszowi Straży Miejskiej przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.

§ 4. Poszczególne ubiory funkcjonariusze Straży Miejskiej noszą według zestawów ubiorczych, z uwzględnieniem pory roku:

  1. okres letni od 01.05. – 30.09.
  2. okres zimowy od 01.11. – 31.03.
  3. miesiąc kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe

§ 5. Komendant prowadzi ewidencję (kartoteki) zakupu i rozchodu sortów mundurowych, w których funkcjonariusze własnoręcznym podpisem kwitują otrzymanie sortów mundurowych.

§ 6. Strażnikowi zabrania się noszenia składników umundurowania:

  1. w połączeniu z elementami ubioru cywilnego oraz z przedmiotami, które naruszają powagę munduru,
  2. których, stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza powagę munduru.

§ 7. Funkcjonariusz Straży Miejskiej jest obowiązany nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8. Wprowadza się wykaz sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gryfinie załącznik Nr1.

§ 9. Określam okres używalności sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gryfinie załącznik Nr2.

§ 10. W przypadku wcześniejszego zużycia lub uszkodzenia sortów mundurowych Komendant sporządza protokół wcześniejszego zużycia sortu mundurowego i w to miejsce zakupuje nowe.

§ 11. W przypadku braku nadmiernego zużycia sortów umundurowania Komendant sporządza protokół przedłużenia okresu używalności.

§ 12. Raz w roku w kwietniu, Komendant przeprowadza kontrolę ilości posiadanych na stanie sortów mundurowych przez funkcjonariuszy. W tym celu zostanie przeprowadzony apel mundurowy.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 15. Traci moc zarządzenie Nr 0152-72/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Zarządzenie reguluje rodzaje sortów mundurowych dla strażników miejskich oraz okres użytkowania sortów mundurowych.