Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-2/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000 zł”

ZARZĄDZENIE NR 0152-2/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lutego 2010 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000 zł”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniami: Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152-21/09 z dnia 14 maja 2009 r., Nr 0152-31/09 z dnia 30 czerwca 2009r., zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000 zł” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Milena Świeboda - przewodniczący komisji
  2. Katarzyna Toporowicz - sekretarz komisji
  3. Angelika Szulc - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Gryfino na rok 2010 zaplanowano w przychodach (załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia b.r.) kredyty bankowe na kwotę 25.650.129 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
Obecnie planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 10.000.000 zł, którego splata nastąpi w latach 2011-2025.
Aby tego dokonać należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja przetargowa w składzie:

  1. Milena Świeboda - przewodniczący komisji
  2. Katarzyna Toporowicz - sekretarz komisji
  3. Angelika Szulc - członek komisji.

Przygotowała:
Sylwia Skrzyniarz