Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152 - 8/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz ustalenia procedury jego aktualizacji

ZARZĄDZENIE NR 0152 - 8/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 marca 2010 r.


w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz ustalenia procedury jego aktualizacji

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz  § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 0152 – 53/07 z dnia 12 listopada 2007 r.; Nr 0152 – 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152 – 41/08 z dnia 30 czerwca 2008r., Nr 48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152 - 21/09 z dnia 14 maja 2009r., Nr 0152- 31/09 z dnia  30 czerwca 2009 r. i Nr 0152-62/09 z dnia 30 grudnia 2009r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zwanym dalej Urzędem, Katalog Usług świadczonych przez Urząd zawierający zbiór kart informacyjnych usług i wzory wniosków do świadczonych usług.

§ 2.

  1. Karty informacyjne usług oraz wzory wniosków do świadczonych usług obowiązane są posiadać wszystkie komórki organizacyjne Urzędu - odpowiednio do właściwości merytorycznej komórki.
  2. Zbiór kart i wzorów wniosków, o których mowa w ust. 1 winien znajdować się w Biurze Obsługi Interesantów. Zbiór podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3.

  1. Za treść karty informacyjnej usługi, jej aktualizację oraz wzór wniosku dla danej usługi odpowiedzialność ponosi kierownik merytorycznej komórki organizacyjnej.
  2. Wprowadza się obowiązek analizowania funkcjonowania Katalogu Usług w celu zapewnienia stałego doskonalenia usług realizowanych przez Urząd pod kątem potrzeb i oczekiwań interesantów Urzędu.
  3. Aktualizacja karty informacyjnej usługi następuje w trybie określonym w Procedurze opracowania, ewidencjonowania i aktualizacji Katalogu Usług, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wszystkie karty informacyjne usług oraz wzory wniosków tych usług winny być dostępne dla interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a w komórkach organizacyjnych – karty informacyjne usług i wzory wniosków odpowiednio do właściwości merytorycznej komórki.

§ 5. Nie rzadziej niż raz w roku naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych stosujących karty informacyjne usług sporządzają pisemną informację o stanie aktualności tych kart i przedkładają ją Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom/kierownikom merytorycznych komórek organizacyjnych.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 8. Tracą moc zarządzenia Nr 0152 – 30/05 z dnia 22 lipca 2005r. i Nr 0152-29/06 z dnia  28 czerwca 2006r.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE
Praktyka w zakresie stosowania kart informacyjnych usług wskazuje na potrzebę corocznego potwierdzania aktualności treści kart informacyjnych usług przez naczelników/kierowników komórek organizacyjnych stosujących te karty.
Zarządzenie było nowelizowane w 2006 r. i dla jego czytelności wskazanym jest wydanie nowego zarządzenia.

Sporządziła:
Krystyna Więch