Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-1/10 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-1/10
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2010 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu  na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Na podstawie § 10 ust. 16 Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia konkursu  na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w składzie:

Bożena Górak - Przewodniczący Komisji
Ewa Urbańska – Członek Komisji
Beata Makowska - Członek Komisji
Magda Kłaczkiewicz – Członek Komisji

§ 2. Przyjmuję regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji

§4. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych  z rozstrzygnięciem niniejszego konkursu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego  w zakresie ochrony i promocji zdrowia zasadnym jest powołanie Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu.
W skład Komisji proponuję powołać:

Bożena Górak - Przewodniczący Komisji
Ewa Urbańska – Członek Komisji
Beata Makowska - Członek Komisji
Magda Kłaczkiewicz – Członek Komisji

Dyrektor
Bożena Górak

Sporządziła:
E. Urbańska

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0152- 1/10
Burmistrz a Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15 stycznia 2010 r.

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1.

 1. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, w tym w szczególności do oceny ofert i przedłożenia propozycji co do wyboru oferty na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Gryfino z zakresu ochrony i promocji zdrowia Burmistrz Miasta i Gminy powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją.
 2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Zastępca.
 3. Postępowanie konkursowe może się odbyć w obecności co najmniej 3/4 składu Komisji.
 4. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w drodze głosowania jawnego, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos kierującego pracami Komisji.
 5. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursów ofert.

§ 2.

 1. Posiedzenie Komisji odbędzie się 19 lutego 2010 r. o godz. 1000  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12 ( pok. nr 9)
 2. Przy opiniowaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności aspekty ujęte w ogłoszeniu konkursowym – załącznik do zarządzenia  Nr 0151- 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 stycznia 2010 r.

§ 3.

 1. Komisja przystępując do oceny ofert dokonuje kolejno następujących czynności:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursów oraz liczbę otrzymanych ofert na poszczególne konkursy,
  2. ustala, które oferty są prawidłowo wypełnione i zgodne z przepisami ustawy stanowiącej podstawę prawną niniejszego zarządzenia i warunkami konkursu określonymi w zarządzeniu,
  3. odrzuca oferty, które nie są zgodne z ww. przepisami i warunkami, wybiera najkorzystniejszą ofertę realizacji danego zadania i przedstawia propozycję jej wyboru albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może rozpatrzyć ofertę zawierającą braki formalne pod warunkiem uzupełnienia ich we wskazanym terminie.
 3. W przypadku, gdy na zadanie konkursowe złożona zostanie tylko jedna oferta, Komisja może przyjąć tę ofertę bez dokonywania oceny zgodnie z kartą oceny oferty i zaproponować Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino jej wybór, jeżeli spełnia ona wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym.

§ 4.

 1. Z przebiegu konkursów sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  1. oznaczenie miejsca i czasu konkursów,
  2. imiona i nazwiska członków Komisji,
  3. liczbę zgłoszonych ofert,
  4. wskazanie ofert zgodnych i niezgodnych z przepisami wskazanymi w § 3,
  5. wskazanie najkorzystniejszej oferty, która została najwyżej oceniona  i przedstawienie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino propozycji jej wyboru i przyznania dotacji. W uzasadnieniu wyboru oferty Komisja ustosunkuje się do spełnienia przez oferentów wymogów określonych w ustawie oraz  w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0151- 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 stycznia 2010 r.,
  6. wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  7. podpisy członków Komisji.

2. Protokół z posiedzenia Komisji podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który jest jednoznaczny z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert.

§ 5.

 1. Po zatwierdzeniu protokołu, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyda zarządzenie o wyniku wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego.
 2. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.