Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-32/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 września 2010 roku w sprawie procedury opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE  Nr 0152-32/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 września 2010 roku


w sprawie procedury opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675 ) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, póz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się naczelników wydziałów, kierowników biur i referatów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dyrektorów instytucji kultury do opracowania  w terminie do 7 października 2010 roku materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025. Materiały te niezbędne są do sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2025.

§ 2. Materiały planistyczne sporządza się według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na załącznikach od numeru 1 do numeru 3, i tak:

§ 3. Skarbnik Gminy oraz inspektor Wydziału Finansowo-Księgowego na podstawie zebranych materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej opracowuje zbiorcze zestawienie:

 1. Dochodów bieżących ogółem.
 2. Dochodów majątkowych ogółem, w tym: ze sprzedaży majątku.
 3. Wydatków bieżących ogółem, z wyodrębnieniem:
  1. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  2. wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy,
  3. wydatków na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
  4. wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania).
 4. Wydatków majątkowych z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania).

§ 4. Do materiałów planistycznych sporządza się precyzyjne uzasadnienie dotyczące każdej pozycji ujętej w dokumencie zawierające w szczególności:

 1. w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
 2. w zakresie wydatków - omówienie poszczególnych kategorii wydatków orazkonieczności ich poniesienia.

§ 5. Ustalam następujące zasady w zakresie planowania dochodów:

 1. podatek od nieruchomości oraz wpływy z opłaty targowej - przyjąć na 2011 rok wzrost uchwalonych na 2010 rok stawek podatkowych o prognozowany wskaźnik inflacji tj. 2,3%, natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągalności należności podatkowych oraz planowanych zmian,
 2. podatek od środków transportowych - przeanalizować dane historyczne dotyczące wykonania wynikające ze sprawozdań budżetowych za okres  z ostatnich 3 lat uwzględniając, prognozę zmiany w bazie podatkowej,
 3. podatek rolny, podatek leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz wpływy z pozostałych dochodów /np. odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty produktowej czy eksploatacyjnej/  - przyjąć poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągalności należności podatkowych oraz planowanych zmian,
 4. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - przyjąć na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem aktualizacji wyceny oraz innych zmian,
 5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach,
 6. wpływy z usług - przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wpływów  z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian,
 7. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
 8. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
 9. subwencje ogólne z budżetu państwa - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
 10. dotacje /z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje  z innych źródeł/ - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł  w ostatnich 3 latach,
 11. wpływy z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących,
 12. dochody majątkowe:
  • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach,
  • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - planuje się na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat,
  • dochody ze zbycia praw majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu zbycia praw majątkowych w poszczególnych latach,
  • dotacje na zadania inwestycyjne - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

§ 6. Ustalam następujące zasady w zakresie planowania wydatków:

 1. Planując wydatki bieżące i majątkowe należy przeanalizować oszczędności, które mogą pojawić się po pewnym czasie od dokonania wydatków lub też koszty generujące w latach przyszłych określone działania.
 2. Uwzględnić umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. kończące się i zawierane umowy dotyczące ubezpieczenia majątku czy obsługi bankowej.
 3. Planując wydatki bieżące należy dokonać ich racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania począwszy od 2011 roku zasady zrównoważonego budżetu.
 4. Planując wydatki bieżące na przyszłe lata należy dokonać analizy zmian form organizacyjnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz dokonać analizy dostosowania sieci placówek oświatowych do zmian demograficznych.
 5. Szczegółowe zasady planowania wydatków:
  1. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na:
   • wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane - przyjąć na 2011 rok wzrost wynagrodzeń osobowych o prognozowany wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 3,7%, natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat. Składki od wynagrodzeń przyjąć na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględnić należy zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach,
   • dla pracowników pedagogicznych przyjąć na 2011 rok wzrost wynagrodzeń osobowych od 1 września o prognozowany wskaźnik wzrostu tj. 7,0%, natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat. Składki od wynagrodzeń przyjąć na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględnić należy zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach,
   • dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane — planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjąć na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
   • pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planuje się na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat. Składki od wynagrodzeń przyjąć na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
   • wydatki na obsługę długu - planuje się na podstawie zawartych umów kredytowych z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych,
   • poręczenia i gwarancje - planuje się na podstawie udzielonych poręczeń i gwarancji,
   • dotacje udzielane z budżetu gminy - planuje się na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji w ostatnich 3 latach,
   • pozostałe wydatki bieżące - planuje się wzrost pozostałych wydatków
    o prognozowany wskaźnik inflacji tj. o 2,3% do przewidywanego wykonania roku 2010, natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.
   • Wydatki na energię w roku 2011 i latach następnych planuje się na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat powiększonych o średni wskaźnik inflacji z 3 ostatnich lat, to jest o 3,5%.
   • do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2010 roku obiektów przyjmuje się realne koszty ich utrzymania.
  2. Wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących.
  3. Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

§ 7. Powołuje się zespół w składzie:

 1. Maciej Szabałkin - koordynator zespołu
 2. Krzysztof Czosnowski - z-ca koordynatora zespołu
 3. Beata Kryszkowska - członek zespołu
 4. Jolanta Staruk - członek zespołu
 5. Ewa Kubiak - członek zespołu
 6. Mariusz Andrusewicz - członek zespołu
 7. Janina Major - członek zespołu
 8. Teresa Drążek - członek zespołu
 9. Piotr Romanicz - członek zespołu
 10. Olga Woś - członek zespołu

w celu opracowania listy projektów (zadań inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne lata.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom instytucji kultury, naczelnikom/kierownikom wydziałów, referatów i biur oraz koordynatorowi zespołu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piiłat

 

Uzasadnienie

Dnia 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła liczne, niejednokrotnie bardzo zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawnofinansowym jednostek samorządu terytorialnego. Część z nich już obowiązuje, zaś część z nich zacznie obowiązywać w późniejszych okresach. Jedną  z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę o finansach publicznych  w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej /WPF/, która po raz pierwszy uchwalana będzie nie później niż uchwała budżetowa na 2011 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z ustawą, obejmować ma swoim zakresem, co najmniej 4 lata budżetowe, a więc rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata. Jednakże zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich w poszczególnych latach. Wieloletnia prognoza finansowa, to prognoza dochodów i wydatków gminy w celu oszacowania możliwości inwestycyjnych - prognozy wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności kredytowej gminy. Nieodzownym elementem WPF jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich. W związku z tym, iż wieloletnia prognoza finansowa to dokument tworzący warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej, dokument projektujący najważniejsze wielkości finansowe gminy  w okresie dłuższym niż rok, dokument tworzący obiektywną informację dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w najbliższych latach, stąd też podjęcie zarządzenia w sprawie procedury opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino jest zasadnym. W zarządzeniu ustalono zasady w zakresie planowania dochodów i wydatków, jak również powołano zespół do opracowania listy projektów (zadań inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne lata.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz