Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-29/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LV sesji w dniu 02 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-29/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LV sesji w dniu 02 września 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 02 września 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
LV/577/10 przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie
LV/578/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta i Gminy
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 02 września 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na LV sesji w dniu 02 września 2010 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.