Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-24/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LIII sesji w dniu 24 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-24/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LIII sesji w dniu 24 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 czerwca 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
LIII/558/10 zmiany uchwały Nr XXXVI/477/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i udziału w nieruchomości gruntowej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/559/10 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/560/10 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – ul. Bol. Chrobrego nr 33 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/561/10 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/562/10 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/563/10 przyjęcia Strategii Promocji Miasta i Gminy Gryfino Biuro Informacji  i Promocji
LIII/564/10 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
LIII/565/10 umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Straż Miejska
LIII/566/10 zmian budżetu gminy na 2010 rok Skarbnik Miasta i Gminy
LIII/567/10 przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Miasta i Gminy Gryfino na lata 2010-2020 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
LIII/568/10 przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Gryfino na lata 2010-2020 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
LIII/569/10 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie Biuro Obsługi Rady

i Burmistrza

LIII/570/10 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/438/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/571/10 uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2010-2014 Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji/

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 czerwca 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  

Henryk Piłat  

 

UZASADNIENIE

Na LIII sesji w dniu 24 czerwca 2010 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.