Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-5/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE NR 0152-5/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 marca 2010 r.


w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 0152 – 10 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Księga Procedur Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do audytów przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, przez audytora wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, Audytorowi Wewnętrznemu, Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 0152 – 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego zmienione zarządzeniem nr 0152 – 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 grudnia 2009 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiana regulacji wewnętrznych określających procedury audytu wewnętrznego stosowane podyktowana jest potrzebą dostosowania ich do treści nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108).
Ze względu na obszerność Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego dostosowanie do zmieniających się warunków prawnych, a tym samym jej aktualizacji dokonuje się poprzez uchylenie poprzedniej wersji ww. dokumentu.
Powyższe pozwoli na łatwiejsze stosowanie.

Anna Myśko
Audytor Wewnętrzny

Lista załączników:
01 Księga Procedur Audytu Wewnętrznego [461750 bajtów]
01a Załącznik Nr 1 – Wzór: Spis treści akt stałych audytu wewnętrznego [126654 bajtów]
01b Załącznik Nr 2 – Wzór: Wykaz akt bieżących audytu wewnętrznego [129297 bajtów]
01c Załącznik Nr 3 – Wzór: Karta przeglądu dokumentacji audytu wewnętrznego [130905 bajtów]
01d Załącznik Nr 4 – Wzór: Formularz przeglądu poaudytowego [149337 bajtów]
01e Załącznik Nr 5 – Wzór: Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego [140490 bajtów]
01f Załącznik Nr 6 – Wzór: Ścieżka audytu wewnętrznego [140325 bajtów]
01g Załącznik Nr 7 – Wzór: Podstawowe symbole wykorzystywane w graficznej analizie procesów [135610 bajtów]
01h Załącznik Nr 8 – Wzór: Formularz analizy kontroli wewnętrznej [138914 bajtów]