Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino powołanych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-44/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 listopada 2010 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta  i gminy Gryfino powołanych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września  2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. Nr 73 poz. 927) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152 – 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia  12 listopada 2010r w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino powołanych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4.

  1. Osoby, o których mowa w § 1 i § 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołów głosowania w obwodzie przez właściwe terytorialne komisji wyborcze.
  2. W przypadku drugiej tury wyborów burmistrza koordynator gminny wykonuje zadania do czasu przyjęcia protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie, a operatorzy obsługi systemu informatycznego - do czasu przyjęcia protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na burmistrza przez Gminną Komisję Wyborczą w Gryfinie”.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmieniane zarządzenie nie regulowało wykonywania zadań przez koordynatora gminnego  oraz operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w przypadku drugiej tury wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Krystyna Więch