Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2010 r.


w sprawie: obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie instrukcję obiegu  i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) stanowiącą  Załącznik Nr 1  do Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do ścisłego stosowania i przestrzegania „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)” pod rygorem odpowiedzialności służbowej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat