Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-7/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 marca 2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

ZARZĄDZENIE NR 0152-7/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 marca 2010r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

Na podstawie § 10 pkt 3 i 4 Regulaminu służby przygotowawczej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej: w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Społecznych w składzie:

  • Beata Kryszkowska - Przewodnicząca Komisji,
  • Janina Major - Członek Komisji,
  • Izabela Szczepańska - Członek Komisji,
  • Małgorzata Ważyńska-Piaskowska - Członek Komisji.

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z części pisemnej (test) oraz części ustnej w celu zakończenia służby przygotowawczej.

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., poz. 223, Nr 1458) wprowadziła obowiązek zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.
W związku z tym, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zorganizowano służbę przygotowawczą dla trzech osób, należy powołać komisję egzaminacyjną, która poprowadzi egzamin i zakończy procedury wymagane przy organizacji służby przygotowawczej.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska