Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-38/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 października 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Obsługę bankową budżetu Gminy Gryfino”

ZARZĄDZENIE NR 0152-38/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 października 2010r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Obsługę bankową budżetu Gminy Gryfino”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zm. Dz.U. Nr 161, poz. 1078 oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę bankową budżetu Gminy Gryfino” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Milena Świeboda – przewodniczący komisji,
  2. Katarzyna Toporowicz – sekretarz komisji,
  3. Angelika Szulc – członek komisji,
  4. Krystian Kosiński – członek komisji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henry Piłat

 

UZASADNIENIE

Z dniem 31.12.2010 roku kończy się umowa nr 44721183/2007-2010 na obsługę bankową budżetu Gminy Gryfino, a wartość zamówienia przekracza kwotę 14.000 EURO. Należy przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu gminy Gryfino na kolejne lata. Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja przetargowa w składzie:

  1. Milena Świeboda – przewodniczący komisji,
  2. Katarzyna Toporowicz – sekretarz komisji,
  3. Angelika Szulc – członek komisji,
  4. Krystian Kosiński – członek komisji.