Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-18/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia dwóch naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-18/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 maja 2010 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia dwóch naborów  na wolne stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia dwóch naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w składzie:

  • Beata Kryszkowska - Przewodnicząca Komisji
  • Jolanta Staruk - Członek Komisji
  • Beata Pluskota - Członek Komisji
  • Izabela Szczepańska - Członek Komisji
  • Angelika Szulc - Członek Komisji.

§ 2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi  w ogłoszeniach.

§ 3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

§ 4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naborów i zatwierdzeniem protokołów z przeprowadzonych naborów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naborów.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska