Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-11/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY z dnia 30 marca 2010. w sprawie: „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0152-11/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
z dnia 30 marca 2010.


w sprawie: „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U.z 2005r. Nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami),
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami),
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717; 1999r. Nr 99, poz. 1152; 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679; 2003r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081; 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407; 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; 2006r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711; 2007r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672; 2008r. Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460; 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 99, poz. 825, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 958, Nr 219, poz. 1704),
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858; 2000r. Nr 17, poz. 221);
  6. Zarządzenie Nr 1/2003 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP Nr1, poz. 1; 2004r. Nr 7, poz. 14);
  7. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989r. w sprawie zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych (M.P. Nr 32, poz. 255; 1990r. Nr 11, poz. 88)

Zarządzam co następuje:

§1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie „Instrukcję gospodarki kasowej”, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, którym powierzono obowiązki z zakresu gospodarki kasowej, do ścisłego stosowania i przestrzegania „Instrukcji gospodarki kasowej”, wprowadzanej niniejszym Zarządzeniem, pod rygorem odpowiedzialności służbowej.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat