Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/451/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLI/451/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 lipca 2009 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420/ w związku z § 51 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie - uchwała nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999r, w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz.Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47 poz. 803; z 2004 r. Nr 20 poz. 386, Nr 28 poz. 513; z 2005 r. Nr 99 poz. 2005; z 2006 r. Nr 78 poz. 1366; z 2008 r. Nr 85 poz. 1804./ uchwala się co następuje:

§ 1. W planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. w miesiącu lutym skreśla się pkt 1,
  2. w miesiącu marcu skreśla się pkt 1,
  3. w miesiącu lipcu dodaje się pkt 3 o treści:
    „3. Kontrola wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, pracowników urzędu i Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.”,
  4. w miesiącu sierpniu dodaje się pkt 3 o treści:
    „3. Kontrola wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, pracowników urzędu i Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie w planie pracy na rok 2009 zaplanowała przeprowadzenie kontroli w zakresie wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami pracowników za rok 2008. Zasadnym jest zmiana terminu i rozszerzenie ww. kontroli w celu dokonania kompleksowej kontroli wydatków z tego zakresu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Magdalena Chmura - Nycz