Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/444/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową.

UCHWAŁA NR XLI/444/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 lipca 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 25 ust.1 i 2, w związku z art. 23, ust. 1 pkt. 7 lit. a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DZ. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010 r., Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostce Ratownictwa Wodnego Gryfińskiemu Klubowi Płetwonurków ,,RAFFER”, lokalu użytkowego, składającego się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 55,92 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, (obręb ewidencyjny nr 3), obejmującej działkę gruntu nr 278, o pow. 267 m2 i znajdujący się na działce budynek użytkowy.
W przedmiotowym budynku zlokalizowane są 2 lokale użytkowe, będące przedmiotem użyczenia. Jeden z nich, składający się z 10 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 109,52 m2, w okresie do 30.06.2009 r. na podstawie umowy użyczenia, przeznaczony był dla Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, a drugi, składający się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 55,92 m2 – był przeznaczony, na taki sam okres - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Wodnego, Gryfińskiego Klubu Płetwonurków ,,RAFFER”, na potrzeby działalności statutowej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działka położona jest w jednostce bilansowej, oznaczonej symbolem:
20.KW2 – teren przeznaczony jest na funkcję podstawową związaną z portową obsługą pasażerskiej floty śródlądowej. Dopuszcza się lokalizację:
a) funkcji uzupełniającej – innych usług publicznych lub komercyjnych,
b) lokali mieszkalnych o charakterze służbowym.
Do czasu zapotrzebowania terenu na w/w cel, dopuszcza się dotychczasowy sposób jego wykorzystania. Zgodnie z harmonogramem inwestycji, związanej z rozbudową nabrzeża, planowany termin realizacji zadania przewidywany jest na rok 2011. Dlatego możliwe jest użyczenie lokalu na rzecz wnioskodawcy na kolejny okres.
Mając na uwadze to, że ,,RAFFER” jest jedyną jednostką na terenie gminy i powiatu, prowadzącą specjalistyczne akcje ratownictwa wodnego oraz to, że propaguje sport płetwonurkowy, współdziała w tym zakresie z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi, zasadnym jest umożliwić jednostce realizację tych zadań w dalszym okresie.
W świetle obowiązujących w dniu dzisiejszym przepisów prawa, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej. W związku z powyższym przedkładam niniejszy projekt uchwały.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka.