Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/450/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLI/450/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 lipca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:  

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 170.165 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkól w Gardnie 1.000
801      Oświata i wychowanie 1.000
80101 Szkoły podstawowe1.000
0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej1.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 169.165
801     Oświata i wychowanie 169.165
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół169.165
0970Wpływy z różnych dochodów169.165

OGÓŁEM

170.165

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 641.331 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 641.331
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 584
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa584
0010Podatek dochodowy od osób fizycznych584
 
758     Różne rozliczenia 308.085
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego308.085
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa308.085
 
801     Oświata i wychowanie 332.662
80101 Szkoły podstawowe200.733
6260Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych200.733
80110 Gimnazja131.929
6260Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych131.929
  OGÓŁEM 641.331

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  989.951 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 730.000
600     Transport i łączność 200.000
60016 Drogi publiczne gminne200.000
4270Zakup usług remontowych200.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 290.000
70095 Pozostała działalność290.000
4270Zakup usług remontowych290.000
 
801     Oświata i wychowanie 182.000
80101 Szkoły podstawowe82.000
4270Zakup usług remontowych52.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych30.000
80110 Gimnazja100.000
4270Zakup usług remontowych100.000
 
851    Ochrona zdrowia 23.000
85195 Pozostała działalność23.000
2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom9.000
4300Zakup usług pozostałych14.000
 
926      Kultura fizyczna i sport 35.000
92601 Obiekty sportowe35.000
4300Zakup usług pozostałych35.000
Zespół Szkół w Gardnie 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80101 Szkoły podstawowe1.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych1.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 18.951
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.951
85395 Pozostała działalność18.951
3119Świadczenia społeczne18.951
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 237.500
801     Oświata i wychowanie 237.500
80104 Przedszkola237.500
2510Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego237.500
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 2.500
801     Oświata i wychowanie 2.500
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół2.500
4210Zakup materiałów i wyposażenia2.500
  OGÓŁEM   989.951

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.461.117 zł

Dział

Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 18.951
852    Pomoc społeczna 18.951
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe18.951
3110Świadczenia społeczne18.951
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.303.246
758    Różne rozliczenia 30.584
75818 Rezerwy ogólne i celowe30.584
4810Rezerwy30.584
 
801     Oświata i wychowanie 782.662
 80101 Szkoły podstawowe480.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych480.000
80110 Gimnazja302.662
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych302.662
 
926    Kultura fizyczna i sport 490.000
92601 Obiekty sportowe490.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych490.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 23.616
801    Oświata i wychowanie 23.616
80101 Szkoły podstawowe23.616
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników10.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek4.616
4410Podróże służbowe krajowe2.000
4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych2.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 20.025
801    Oświata i wychowanie 20.025
80101 Szkoły podstawowe20.025
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych20.025
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE 11.940
801    Oświata i wychowanie 11.940
80101 Szkoły podstawowe11.940
4210Zakup materiałów i wyposażenia6.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek3.940
4410Podróże służbowe krajowe1.500
4420Podróże służbowe zagraniczne500
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 4.636
801     Oświata i wychowanie 4.636
80101 Szkoły podstawowe4.636
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1.636
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 5.614
801    Oświata i wychowanie 5.214
80101 Szkoły podstawowe4.814
3240Stypendia dla uczniów880
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek934
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych400
4210Zakup materiałów i wyposażenia200
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek200
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 400
85401 Świetlice szkolne400
4210Zakup materiałów i wyposażenia200
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek200
Zespół Szkół w Chwarstnicy 9.972
801     Oświata i wychowanie 9.972
80101 Szkoły podstawowe9.972
4210Zakup materiałów i wyposażenia6.972
4270Zakup usług remontowych3.000
Zespół Szkół w Gardnie 17.569
801    Oświata i wychowanie 16.569
80101 Szkoły podstawowe10.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia10.000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych569
4210Zakup materiałów i wyposażenia569
80110 Gimnazja5.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.000
80148 Stołówki szkolne1.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia1.000
 
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 1.000
85401 Świetlice szkolne1.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1.000
Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie 30.866
801     Oświata i wychowanie 28.866
80110 Gimnazja28.866
4170Wynagrodzenia bezosobowe5.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek15.000
4410Podróże służbowe krajowe2.000
4420Podróże służbowe zagraniczne1.500
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych5.366
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
85401 Świetlice szkolne2.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 14.682
801    Oświata i wychowanie 14.000
80110 Gimnazja5.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia4.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1.000
80120 Licea ogólnokształcące9.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia6.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1.000
4410Podróże służbowe krajowe1.000
4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych1.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 682
85401 Świetlice szkolne682
4210Zakup materiałów i wyposażenia682
  OGÓŁEM 1.461.117

§ 5. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Dział 756,758

 • 584 zł – zmniejszenia dochodów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków z rezerwy ogólnej.

Dział 757, 801, 758

 • 308.085 zł – zmniejszenia dochodów – subwencji oświatowej -  dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009.
 • 169.165 zł – zwiększenia dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora ZEAS w Gryfinie  w związku z korektami ZUS za lata 1999-2008.
  Różnica pomiędzy ww. zmianami w dochodach stanowi kwotę 138.920 zł i w celu zrównoważenia planu zmniejsza się plan wydatków w następujący sposób:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie           - 23.616 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie           - 20.025 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie           - 11.940 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie            -  4.636 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy                   -   5.614 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy            -   9.972 zł,
  • Zespół Szkół w Gardnie                              - 17.569 zł,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 14.682 zł,
  • Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie                           - 30.866 zł,
 • 1.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowęzła. 
 • 237.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na utworzenie trzech nowych grup przedszkolnych w budynku obecnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie.
 • 2.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dowóz posiłków z kuchni przy ul. Krzywoustego  do budynku przy ul. Sprzymierzonych.
 • 332.662 zł – zmian w planie dochodów (dotacje z PFRON) dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku  z przesunięciem terminu realizacji zadań dot. budowy wind w jednostkach oświatowych. W konsekwencji  zmniejszeniu ulegają  również wydatki  o kwotę 782.662 zł  na ww. zadania, a środki przeznaczone zostały na inne zadania wymienione w uchwale.
 • 100.000 – wydatki zwiększa się z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych remontów w Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie.
 • 30.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością wybudowania placu zabaw na terenie nowopowstającego przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 851

 • 23.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z realizacją zadania   z zakresu promocji zdrowia i Gminy wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Szczecinie pn. „Profilaktyka – Zdrowie – Lato – Zabawa 2009”

Dział 852, 853

 • 18.951 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z koniecznością zagwarantowania wkładu własnego do projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.

Dział 926, 600, 700

 • 35.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod plac zabaw przy CW Laguna i wykonanie ogrodzenia oraz wykonanie ogrodzenia w miejscowości Bartkowo.
 • 690.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji zmniejszając zadanie „Budowa boiska Orlik w m. Gardno” z przeznaczeniem na:
  • „Przebudowę ogrodzenia przy obiektach sportowych przy ul. Sportowej” – 200.000 zł (zmiana tylko w WPI), 
  • remont ul. Kasztanowej w Pniewie oraz drogi w Łubnicy – 200.000 zł,
  • remonty mieszkań i budynków komunalnych – 290.000 zł.

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Gryfino zmianie ulega załącznik  dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych oraz załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków własnych jednostek budżetowych na 2009r. (Przedszkole Nr 2 w Gryfinie,  CW Laguna w Gryfinie). 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz