Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/442/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/442/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 lipca 2009 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218;  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną  w obrębie 1 miasta Gryfino, oznaczoną nr działki 56/8 o pow. 122 m2.
Sprzedaż miała na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 56/2. Jest ona zgodna z ustaleniami planu miejscowego, wobec powyższego zasadne było przeznaczenie jej do sprzedaży na rzecz wnioskodawców.
W dniu 18 maja 2009 r. wpłynął wniosek właścicieli działki nr 56/2 o rezygnacji z zakupu działki gminnej nr 56/8.
W związku z powyższym zasadne jest uchylenie w/w uchwały.

Sporządziła:
J. Woldańska