Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/447/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/447/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 lipca 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Rybackiej Spółdzielni „Regalica” w Gryfinie, części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 36, w granicach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.PPnr, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 37, stanowiącej własność Spółdzielni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 36 o powierzchni 0,1596 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m.Gryfino.
Z wnioskiem o nabycie części przedmiotowej nieruchomości wystąpiła Rybacka Spółdzielnia „Regalica”, która jest właścicielem działki sąsiedniej nr 37.
W uzasadnieniu wniosku Spółdzielnia wskazała, że nabycie części działki 36 umożliwi scalenie jej z działką nr 37, co przyczyni się do wyrównania i uporządkowania granic nieruchomości, a to z kolei niezbędne jest do planowanych zamierzeń związanych z dokonaniem inwestycji związanych z remontem nabrzeża i poprawą wyglądu bazy rybackiej od strony rzeki.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 55, poz. 1638 ) wnioskowana część działki nr 36 przeznaczona jest na funkcje przemysłowe o niskiej intensywności związane  z prowadzeniem gospodarki rybackiej (połowem ryb, ich przechowywaniem, przetwarzaniem i obrotem) – symbol 1.PPnr. Taki sam symbol w planie posiada teren działki nr 37.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, „nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości”.
W związku z tym, że wnioskowana część działki nr 36 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cel określony we wniosku i stanowi jedną funkcję wraz z działką nr 37, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska