Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/449/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 lipca 2009 r w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2009 w miejscowości Dołgie

UCHWAŁA NR XLI/449/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 lipca 2009 r.


w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego  w roku 2009 w miejscowości Dołgie

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390;  z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację dla Parafii p.w. Świętej Trójcy w Chwarstnicy z przeznaczeniem na remont zabytkowego obiektu sakralnego położonego na terenie gminy Gryfino w miejscowości Dołgie w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), w  szczególności na remont muru przy kościele.

§ 2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku,
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia  w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności,
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej  i odgromowej.

§ 3.

 1. Szczegóły dotyczące zasad rozliczania i kontroli dotacji zostaną określone  w stosownych umowach.
 2. Warunkiem przekazania środków na realizację zadań, o których mowa w § 1, jest złożenie kosztorysu inwestorskiego.

§ 4. Wszelkie prace wykonywane ze środków z dotacji przyznanej niniejszą uchwałą muszą być przeprowadzane zgodnie ze wskazaniami i pod nadzorem konserwatora zabytków.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zadania własne gminy obejmują sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami, gmina może udzielać pomocy materialnej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru, w formie dotacji, na zasadach przyjętych uchwałą przez organ stanowiący.
W dniu 23 czerwca decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr L.dz. DZ-4200/9/K/2009 kościół p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów wraz z terenem cmentarza przykościelnego w miejscowości Dołgie, został wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.
W związku z tym, zgodnie ze złożonym wnioskiem proboszcza parafii w Chwarstnicy, o przyznanie środków na remont muru przy kościele filialnym w miejscowości Dołgie, przyznaje się dotację w wysokości 10.000 (słownie złotych: dziesięć tysięcy) na realizację ww. zadania. Dotacja mieści się w tegorocznym planie budżetowym.

Sporządził:
Dariusz Januszewski