Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-32/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-32/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
dnia 30 czerwca 2009 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 104 Kodeksu pracy, w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Regulamin pracy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-31/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  11 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie.

§3.

  1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do przekazania postanowień Regulaminu pracy podległym pracownikom.
  2. Nadzór na realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Nowe regulacje prawne dotyczące m.in. pracowników samorządowych, wprowadziły szereg zmian w obowiązujących przepisach prawnych. 
W związku z powyższym - obowiązujących dotychczas Regulamin pracy - należy dostosować do nowych wymagań prawnych.

Sporządziła:
Beata Pluskota
Anna Wójciak