Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-10/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 12 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-10/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 marca 2009 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 12 marca 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 12 marca 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXVII/383/09 wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne Laguna  w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVII/384/09 utworzenia zakładu budżetowego – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie Skarbnik Miasta i Gminy/

CW Laguna

XXXVII/385/09 nadania statutu zakładowi budżetowemu Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie Skarbnik Miasta i Gminy/

CW Laguna

XXXVII/386/09 nadania imienia Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVII/387/09 nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVII/388/09 utworzenia i nadania statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVII/389/09 zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVII/390/09 zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVII/391/09 zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVII/392/09 obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVII/393/09 zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVII/394/09 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki/

Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

XXXVII/395/09 zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009r. Skarbnik Miasta i Gminy
XXXVII/396/09 zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. Skarbnik Miasta i Gminy
XXXVII/397/09 procedury uchwalenia budżetu Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 12 marca 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXVII sesji w dniu 12 marca 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.