Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-28/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009

ZARZĄDZENIE Nr 0152-28/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 czerwca 2009 r.


w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie z wymogami  normy PN – EN ISO 9001:2009

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami: Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152-21/09 z dnia  14 kwietnia 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją Zarządzenia Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie  z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się Politykę Jakości, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom / kierownikom komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE
W związku z realizacją Zarządzenia Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie należy wprowadzić Politykę Jakości.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością

 

 

Załącznik
do zarządzenia Nr 0152-28/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 czerwca 2009 r.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Najważniejszym celem działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest wysoka jakość świadczonych usług dotyczących wszelkiego rodzaju zadań nałożonych do realizacji na Gminę Gryfino zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie realizuje ten cel poprzez strategiczne cele jakościowe:

  1. podnoszenie świadomości o służebnej roli Urzędu oraz uzupełnianie i doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników,
  2. stałe uwzględnianie w pracy Urzędu oczekiwań i wniosków interesantów, m.in. poprzez monitorowanie zadowolenia interesantów, badanie i analizowanie ich potrzeb,
  3. dbałość o pozytywny wizerunek Urzędu,
  4. zapewnienie skutecznego systemu przepływu informacji o sposobie załatwiania spraw  w Urzędzie.

Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie gwarantuje realizację Polityki Jakości poprzez jej stałe monitorowanie i systematyczne szkolenia pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością.
Niniejsza Polityka Jakości jest deklaracją na rzecz interesantów. Jest jednocześnie zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.