Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-29/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0152-29/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2009 r.


w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc:

  1. zarządzenie 0152-34/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 sierpnia 2005r. w sprawie warunków przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
  2. zarządzenie Nr 0152-46A/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 listopada 2005r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-34/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie warunków przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
  3. zarządzenia nr 6/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 maja 2002r. w sprawie obowiązywania Regulaminu przyznawania nagród uznaniowych Burmistrza Miasta i Gminy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Nowe regulacje prawne dotyczące pracowników samorządowych zobligowały pracodawców do wprowadzenia regulaminów wynagradzania, w których określone zostaną wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych oraz szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagradzania zasadniczego.
Zgodnie z art. 58 Ustawy o pracownikach samorządowych do 30 czerwca 2009 r. należy wprowadzić wszystkie zmiany wynikające z nowej ustawy. W związku z powyższym zasadnym jest wprowadzenie regulaminu wynagradzania.

Sporządziła:
Beata Kryszkowska