Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-37/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania sądu konkursowego na potrzeby organizowanego konkursu architektoniczno – urbanistycznego na opracowanie projektu koncepcyjnego hali widowiskowo – sportowej

ZARZĄDZENIE Nr 0152-37/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 sierpnia 2009 r.


w sprawie powołania sądu konkursowego na potrzeby organizowanego konkursu architektoniczno – urbanistycznego na opracowanie projektu koncepcyjnego hali widowiskowo – sportowej

Na podstawie art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1 Powołuję sąd konkursowy w składzie:

 1. Małgorzata Cymbik - sędzia – przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Andrzej Skrouba - sędzia referent
 3. Andrzej Popiel sędzia – sędzia konkursowy SARP Szczecin - członek ZPOIA
 4. Michał Bay - sędzia - sędzia konkursowy SARP Szczecin - członek ZPOIA
 5. Maciej Szabałkin - sędzia - Z-ca Burmistrza Urząd i Gminy w Gryfinie
 6. Krzysztof Czosnowski - sędzia - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
 7. Piotr Górkiewicz - sędzia - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

§2 Do zadań Sądu Konkursowego należy w szczególności:

 1. ocena spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu,
 2. ocena prac konkursowych,
 3. wybór najlepszych prac konkursowych i przyznanie nagród,
 4. opracowanie opinii o pracach konkursowych,
 5. przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu,
 6. opracowanie zaleceń pokonkursowych do dwóch najwyżej ocenionych prac,
 7. poprowadzenie dyskusji pokonkursowej.

§3 Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany.

§4 Sąd Konkursowy w zakresie zadań, o których mowa w §2 jest niezależny.

§5 Kierownik Organizatora konkursu – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino sprawuje nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych i Regulaminu konkursu. W szczególności unieważnia konkurs i zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.

§6 Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej.

§7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W celu zapewnienia przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zachowania jak najwyższych standardów jakościowych opracowania koniecznym jest przeprowadzenie procedury konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego hali widowiskowo – sportowej w Gryfinie. W związku z powyższym zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych powołuje się Sąd Konkursowy dla na potrzeby organizowanego konkursu architektoniczno – urbanistycznego na opracowanie projektu koncepcyjnego hali widowiskowo – sportowej.