Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-42/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 października 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-42/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 października 2009 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami  normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami: Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia  2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152-21/09 z dnia 14 maja 2009 r., Nr 0152-  31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Paragraf 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie  z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powołuję Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością w składzie:

 1. Beata Pluskota – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
 2. Daniel Adamczyk – inspektor w Wydziale Organizacyjnym;
 3. Justyna Satanowska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich;
 4. Tomasz Pękalski – Kierownik Biura Informacji i Promocji;
 5. Milena Świeboda – Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego;
 6. Krystian Kosiński – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
 7. Iwona Szymańska – Ciepłucha – inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych;
 8. Krzysztof Czosnowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
 9. Mariusz Tarka – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony Środowiska;
 10. Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza;
 11. Teresa Drążek – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
 12. Krystyna Lamperska – Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
 13. Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 14. Grzegorz Jastrowicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki;
 15. Swietłana Sochaj – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 16. Izabela Szczepańska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych;
 17. Anna Myśko – Audytor Wewnętrzny;
 18. Jerzy Herwart – inspektor w Kontroli Wewnętrznej.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE
W związku ze zmianą stanowiska służbowego Panu Grzegorzowi Jastrowiczowi  i zatrudnieniu na stanowisku inspektora w Kontroli Wewnętrznej Pana Jerzego Herwarta należy dokonać zmiany składu osobowego Zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Proponuję powołać do składu Zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością:

 1. Grzegorza Jastrowicza – Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki,
 2. Jerzego Herwarta – inspektora w Kontroli Wewnętrznej.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością