Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-1/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

ZARZĄDZENIE Nr 0152-1/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 stycznia 2009 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, zmiana:. Dz. U. z 2008r. Nr 220, poz. 1420) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r., zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w składzie:
  1. Mariusz Andrusewicz,
  2. Helena Bobrowicz,
  3. Krzysztof Czosnowski,
  4. Joanna Ekiert,
  5. Tomasz Głuszko,
  6. Piotr Górkiewicz,
  7. Krystyna Klimek,
  8. Dorota Koleda,
  9. Bożena Kosińska,
  10. Ewa Kubiak,
  11. Aleksandra Olchowska,
  12. Longina Rutkowska,
  13. Barbara Szczepaniak,
  14. Stefania Świątek,
  15. Agnieszka Wernikowska.
 2. Naczelnik wydziału, a przypadku jego nieobecności – zastępca naczelnika wydziału, we wniosku o wszczęcie postępowania skierowanym do kierownika zamawiającego proponuje, spośród osób wymienionych w § 1 ust. 1, osoby, które wezmą udział w pracach komisji w konkretnym postępowaniu, ze wskazaniem funkcji, jaką będą w niej pełnić.

§ 2. Tracą moc Zarządzenia: Nr 0152-16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 marca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Nr 0152-33/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 maja 2008r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 0152-16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 marca 2008r. oraz Zarządzeniem Nr 0152-29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 maja 2008r. powołane zostały komisje przetargowe w celu przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych odpowiednio w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich oraz Referacie Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju. Podział na dwie komisje uniemożliwiał pracę zespołowi składającemu się z pracowników obydwu referatów. W celu stworzenia możliwości działania komisji mieszanej w postępowaniach dot. zadań całego wydziału, zaistniała konieczność powołania wspólnej komisji przetargowej.

 Sporządziła:
Joanna Ekiert