Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-48/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrażania treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009

ZARZĄDZENIE Nr 0152-48/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 listopada 2009 r.


w sprawie wdrażania treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością  zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami: Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152-21/09 z dnia  14 maja 2009 r., Nr 0152-31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją Zarządzenia Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie  z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do wdrażania treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.

§ 2. Dzień rozpoczęcia wdrażania treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością jest dniem rozpoczęcia funkcjonowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom / kierownikom komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z realizacją Zarządzenia Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie należy wdrożyć treść dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością