Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt

ZARZĄDZENIE Nr 0152-7/09
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 2 marca 2009r.


w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319; z 2003r. Nr 69, poz. 636; z 2006 r. Nr 127 poz. 885) - rozbudowuje się dla Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Z wnioskiem o rozbudowę rzeczowego wykazu akt (RWA) wystąpiło Biuro Obsługi Rady i Burmistrza, które prowadzi dokumentację aktową spółek gminy i fundacji. 
W obowiązującym RWA brak możliwości zakwalifikowania tej dokumentacji do istniejących haseł klasyfikacyjnych, dlatego tez zaszła potrzeba wystąpienia  z wnioskiem w tej sprawie do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Przedłożona Archiwum propozycja uzyskała aprobatę (pismo Archiwum Państwowego z dnia 11.02.2009r., znak: III.401-7/2009).

Sporządziła:
Krystyna Więch