Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-38/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 września 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-38/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 sierpnia 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLIII/454/09przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIII/455/09przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym SteklnoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIII/456/09nadania nazw urzędowych ulicom w mieście GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIII/457/09wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 31.08.2012 r. lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 10, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutowąWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIII/458/09wyrażenia zgody na wniesienie do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., aportu  w postaci prawa własności nieruchomościWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIII/459/09wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimiWydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XLIII/460/09określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzątWydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XLIII/461/09przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w GryfinieWydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XLIII/462/09przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ulicy TargowejWydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XLIII/463/09przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz SobiemyślWydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XLIII/464/09o uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego 2008Skarbnik Miasta i Gminy
XLIII/465/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLIII/466/09zmiany Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009Skarbnik Miasta i Gminy
XLIII/467/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLIII/468/09wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza MyśliborskiegoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 sierpnia 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE  

Na XLIII  sesji w dniu 27 sierpnia 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.