Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-38/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0151-38/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2009 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz.1412) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 118/12 o powierzchni 0,0627 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na cele działalności sakralnej, na kwotę 48.467,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

mgr Eugeniusz Kuduk

 U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Gryfinie uchwałą Nr XXXVI/344/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru w Gryfinie, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 118/12 o powierzchni 0,0627 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej.
Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość działki nr 118/12 na kwotę 48.467 zł.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a cenę nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wobec powyższego oraz mając na uwadze przeznaczenie nieruchomości, zasadne jest ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości na kwotę równą jej wartości szacunkowej.
Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wymienioną wyżej uchwałą Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 25 % od ceny nieruchomości ustalonej na podstawie jej wartości.

Sporządziła :
K.Lamperska