Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-100/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0151-100/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lipca 2009 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593; z 2007 Nr 214, poz. 1580) zarządza się, co następuje:\

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Chwarstnicy Pani Anny Maskiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Teresa Sarna – dyrektor Zespołu Szkół w Chwarstnicy,
 4. Krzysztof Karolak – ekspert,
 5. Jolanta Lejman – ekspert.

§ 2. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Anny Siwek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Frąckowiak - Kułdosz – dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Krzysztof Karolak – ekspert,
 5. Jolanta Lejman – ekspert.

§ 3. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie Pana Waldemara Howil ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie,
 4. Krzysztof Karolak – ekspert,
 5. Jolanta Lejman – ekspert,
 6. Lilia Kuźniewska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 4. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Magdaleny Ławickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Krzysztof Karolak – ekspert,
 5. Jolanta Lejman – ekspert,
 6. Lilia Kuźniewska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 5. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Ewy Jóźwiak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Krzysztof Karolak – ekspert,
 5. Jolanta Lejman – ekspert,
 6. Lilia Kuźniewska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 6. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie Pani Barbary Faryniarz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Krystyna Kozłowska – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Joanna Mejna – ekspert.

§ 7. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 3 Pani Danuty Grodek ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Ewa Januszewska – dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Joanna Mejna – ekspert.

§ 8. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie Pani Katarzyny Grabowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Joanna Mejna – ekspert,
 6. Lilia Kuźniewska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 9. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie Pani Elizy Bartczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie,
 4. Władysław Gołąb – ekspert,
 5. Ryszard Lejman – ekspert.

§ 10. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pana Roberta Jonasika ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Głuszak – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 4. Władysław Gołąb – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert,
 6. Dariusz Ulanowski – przedstawiciel Koła NSZZ „Solidarność”

§ 11. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pana Ernesta Gierasimczyka ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Frąckowiak - Kułdosz – dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Sławomir Fuks – ekspert,
 5. Ryszard Lejman – ekspert.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238,  Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) organ prowadzący szkoły lub placówki oświatowe powołuje komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji winny wchodzić następujące osoby:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisja została powołana dla 11 nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca 2009 r.

Sporządziła:
Magdalena Smykowska