Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-28/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-28/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 marca 2009 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie

Na podstawie art. 36a ust. 4a w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115 poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145 poz. 917; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie Pani Krystynie Kozłowskiej pełnienie obowiązków dyrektora szkoły na okres od dnia 28 marca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Z dniem 27 marca 2009 r. rozwiązuje się za porozumieniem stron stosunek pracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie. W celu zapewnienia ciągłości działalności Szkoły w roku szkolnym 2008/2009 zasadnym jest powierzenie do końca roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia 2009 r., pełnienia obowiązków dyrektora szkoły nauczycielowi, który obecnie pełni funkcję wicedyrektora.
Zgodnie z art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący, do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj