Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-156/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”

ZARZĄDZENIE Nr 0151-156/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2009 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”


Na podstawie uchwały Nr XLV/503/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia do przyjęcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji w Aglomeracji Gryfino” w związku z § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia  30 czerwca 2008 r., Nr 0152-48/08  z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.) , w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 0151 - 149/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino” oraz w związku z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję pana Jacka Flisiaka na stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer –MAO).

§ 2. Załącznik do niniejszego zarządzenia stanowi zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


 
 

Uzasadnienie

W związku z przystąpieniem Gminy Gryfino do realizacji projektu pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 0151 - 149/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino” należy powołać Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, który zajmie się koordynacją i realizacją przedmiotowego Projektu.

Sporządziła:
Dorota Koleda