Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-10/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-10/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lutego 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;   z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 51.462 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 29.462
758     Różne rozliczenia 9.050
75818   Rezerwy ogólne i celowe 9.050
4810 Rezerwy 9.050
 
852     Pomoc społeczna 20.412
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 20.412
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.412
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 22.000
852     Pomoc społeczna 22.000
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 22.000
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22.000
OGÓŁEM 51.462

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 51.462 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 51.462
754     Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.300
75416   Straż Miejska 5.300
4270 Zakup usług remontowych 5.300
 
852     Pomoc społeczna 42.412
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.412
4270 Zakup usług remontowych 300
4300 Zakup usług pozostałych 13.100
4410 Podróże służbowe krajowe 100
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 112
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 900
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.900
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 22.000
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.750
85495   Pozostała działalność 3.750
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.750
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
OGÓŁEM 51.462

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 758,754,854

9.050 zł – zmniejszenie rezerwy dokonuje się w związku z wnioskiem:

  • Komendanta Straży Miejskiej w sprawie zwiększenia planu wydatków  o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na remonty samochodów Peugeot 301 oraz Renault Kangoo (dz.754). Samochody uległy uszkodzeniu w 2008r. , towarzystwo ubezpieczeniowe przekazały odszkodowania za uszkodzenia ww. samochodów również na koniec 2008r. natomiast remonty zostaną dokonane w lutym b.r.
  • Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania środków na refundację wydatków związanych z projektem „Kobieta potrafi – szansa na samorealizację”. Środki na ww. program zgodnie z porozumieniem Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie przekazał  w 2008r.

Dział 852

  • 20.412 z ł- zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych (zad.własne), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, np.: opłaty porto i koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej itp.,
  • 22.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków pomiędzy dysponentami na zadania z zakresu administracji rządowej – składka zdrowotna.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz