Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-125/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2009r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

ZARZĄDZENIE NR 0151-125/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2009r.


w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), § 3 Uchwały Nr XXXVIII/408/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam następujące zasady udostępniania nieruchomości gminnych, na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków użytkiem gruntowym „dr”.
 2. Zajęcie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji następuje na wniosek inwestora w drodze ustanowienia służebności gruntowej.
  Ustanowienie służebności gruntowej w formie aktu notarialnego winno być poprzedzone spisaniem protokołu uzgodnień pomiędzy inwestorem – wnioskodawcą a Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Na wniosek inwestora będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 305’ Kodeksu Cywilnego, zajęcie gruntów nastąpi na podstawie służebności przesyłu.
 4. Do wniosku inwestor zobowiązany jest dołączyć plan zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej, z uwidocznieniem projektowanej infrastruktury technicznego uzbrojenia.
 5. Koszty związane z procedurą ustanowienia służebności dot. zajęcia nieruchomości gminnych na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, pokrywa w całości inwestor – wnioskodawca.
 6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu gminnego, objętego planowaną inwestycją, a po zakończeniu robót, zdania tego terenu pracownikowi tut. Urzędu.

§ 2.

 1. Zgody dla inwestorów na udostępnienie nieruchomości gminnych na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji następują odpłatnie.
 2. Opłata o której mowa w ust. 1, obejmuje:
  1. jednorazową opłatę lokalizacyjną, za zajęcie nieruchomości na czas realizacji inwestycji,
  2. opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach gminnych.
 3. Wniesienie opłaty lokalizacyjnej uprawnia inwestora do zajęcia nieruchomości gminnej objętej planowana inwestycją - na okres 30 dni.
  Za każdy następny dzień zajęcia nieruchomości, powyżej terminu ustalonego, ustala się opłatę w wysokości 1/30 stosowanej stawki.
 4. Ustalam następujące stawki opłaty lokalizacyjnej za zajęcie nieruchomości gminnych:
  1. budowle podziemne liniowe (sieci lub przyłącza) - 10 zł za każdy rozpoczęty mb sieci,
  2. studnie kanalizacyjne teletechniczne, wodociągowe, sanitarne, gazowe, ciepłownictwa - 100 zł za każdy rozpoczęty m2 rzutu poziomego studni,
  3. urządzenia naziemne typu szafki - 50 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu  poziomego szafki,
  4. linie napowietrzne energetyczne 0,4 kV i inne:
   - 50 zł za każdy rozpoczęty mb sieci lub przyłącza,
   - 500 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego budowli słupowej,
 5. Wysokość opłaty rocznej z tytułu zajęcia nieruchomości gminnych wynosi 10% opłaty lokalizacyjnej.
 6. Opłata lokalizacyjna winna być wniesiona jednorazowo, przed zawarciem umowy notarialnej dot. ustanowienia służebności przesyłu.
 7.  Opłaty roczne winny być wnoszone do dnia 31 marca każdego roku.  Opłaty roczne obejmują pełny rok kalendarzowy zajęcia nieruchomości. Za niepełny rok kalendarzowy zajęcia nieruchomości, wysokość opłaty rocznej obliczona jest proporcjonalnie do liczby miesięcy zajęcia.

§ 3. Opłat lokalizacyjnych i opłat rocznych za zajęcie nieruchomości nie pobiera się w przypadku;

 1. realizacji inwestycji dla Gminy Gryfino,
 2. realizacji inwestycji przez spółki, w których Gmina Gryfino posiada 100% udziałów,
 3. na cele inwestycji infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, jeśli inwestycja ta zostanie przekazana nieodpłatnie po jej zakończeniu Gminie Gryfino,

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/408/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino, będą udostępniane inwestorom, nieruchomości gminne na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.
Zajęcie nieruchomości na potrzeby poprowadzenia przez grunty gminne urządzeń infrastruktury technicznej, następuje na wniosek inwestora, w drodze ustanowienia służebności gruntowej lub służebności przesyłu.
Za udostępnienie nieruchomości gminnych, będzie pobierana opłata lokalizacyjna za zajęcie nieruchomości na czas realizacji inwestycji oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach gminnych, zgodnie ze stawkami określonymi w zarządzeniu Burmistrza.
Pozyskane środki finansowe z opłat zasilą budżet Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Barbara Bara