Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-96/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-96/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 czerwca 2009 r.


w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie stosuje się wobec kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Gryfino: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie, Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie.

§ 2. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w § 1 ustala się na następującym poziomie:

  1. dyrektor – wynagrodzenie maksymalne w kwocie 10.800 zł, przy czym poszczególne składniki wynagrodzenia nie mogą przekroczyć następujących kwot:
a)wynagrodzenie zasadnicze5.000 zł
b)dodatek za wieloletnią pracęwedług odrębnych przepisów
c)dodatek funkcyjny2.000 zł
d)dodatek specjalny40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego tj. 2.800 zł
  1. zastępca dyrektora – wynagrodzenie maksymalne w kwocie 9.740 zł, przy czym poszczególne składniki wynagrodzenia nie mogą przekroczyć następujących kwot:
a) wynagrodzenie zasadnicze4.600 zł
b) dodatek za wieloletnią pracęwedług odrębnych przepisów
c) dodatek funkcyjny1.700 zł
d) dodatek specjalny40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego tj. 2.520 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych burmistrz w drodze zarządzenia określi maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych jednostek gminy.
Powyższe zarządzenie wypełnia obowiązek nałożony na burmistrza wskazanym przepisem.

Sporządziła:
Beata Kryszkowska