Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-148/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-148/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  116.586,60 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 116.586,60
801   Oświata i wychowanie 86.586,60
80195  Pozostała działalność86.586,60
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej86.586,60
852   Pomoc społeczna 30.000
85295  Pozostała działalność30.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)30.000
OGÓŁEM 116.586,60

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  325.105,84 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 147.805,84
756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500
75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych500
4300 Zakup usług pozostałych500
758   Różne rozliczenia 117.445,84
75818  Rezerwy ogólne i celowe117.445,84
4810 Rezerwy117.445,84
750   Administracja publiczna 28.340
75011  Urzędy wojewódzkie3.340
4300 Zakup usług pozostałych3.340
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych10.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)15.000
4300 Zakup usług pozostałych15.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 620
85415  Pomoc materialna dla uczniów620
3260 Inne formy pomocy dla uczniów620
926   Kultura fizyczna i sport 900
92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia500
4300 Zakup usług pozostałych400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 5.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000
90095  Pozostała działalność5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia5.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 23.000
801   Oświata i wychowanie 23.000
80101  Szkoły podstawowe23.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników23.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 3.400
801   Oświata i wychowanie 3.400
80101  Szkoły podstawowe3.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników3.400
Zespół Szkół w Chwarstnicy 30.200
801   Oświata i wychowanie 30.200
80101  Szkoły podstawowe30.200
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników30.000
Zespół Szkół w Gardnie 64.200
801   Oświata i wychowanie 64.200
80101 Szkoły podstawowe64.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników49.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne15.000
Zespół Szkół w Gryfinie 21.500
801   Oświata i wychowanie 21.500
80110  Gimnazja21.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników21.500
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 30.000
801   Oświata i wychowanie 30.000
80110  Gimnazja30.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników26.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne4.000
OGÓŁEM 325.105,84

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 441.692,44 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 218.772,44
010   Rolnictwo i łowiectwo 102.445,84
01095  Pozostała działalność102.445,84
4430 Różne opłaty i składki102.445,84
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki związane z ich poborem 500
75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych500
4410 Podróże służbowe krajowe500
750   Administracja publiczna 28.340
75011  Urzędy wojewódzkie3.340
4210 Zakup materiałów i wyposażenia800
4410 Podróże służbowe krajowe700
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej1.840
75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)10.000
4300 Zakup usług pozostałych10.000
75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)15.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek15.000
801   Oświata i wychowanie 86.586,60
80195  Pozostała działalność86.586,60
4300 Zakup usług pozostałych86.586,60
926   Kultura fizyczna i sport 900
92601  Obiekty sportowe900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia900
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 5.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000
90095  Pozostała działalność5.000
4260 Zakup energii5.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 23.170
801   Oświata i wychowanie 23.000
80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych17.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników15.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne2.000
4120 Składki na Fundusz Pracy400
80148  Stołówki szkolne5.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników5.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne100
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 170
85415  Pomoc materialna dla uczniów170
3260 Inne formy pomocy dla uczniów170
Zespół Szkół w Chwarstnicy 30.370
801   Oświata i wychowanie 30.200
80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych200
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń200
80110  Gimnazja30.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników25.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne4.000
4120 Składki na Fundusz Pracy1.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza170
85415  Pomoc materialna dla uczniów170
3260 Inne formy pomocy dla uczniów170
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 18.400
801   Oświata i wychowanie 18.400
80101  Szkoły podstawowe15.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia2.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej13.000
80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych3.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne300
4120 Składki na Fundusz Pracy100
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 30.000
852   Pomoc społeczna 30.000
85295  Pozostała działalność30.000
3110 Świadczenia społeczne30.000
Zespół Szkół w Gardnie 64.480
801   Oświata i wychowanie 64.200
80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych17.200
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników15.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne1.500
4120 Składki na Fundusz Pracy500
80110  Gimnazja47.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń4.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników35.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne6.000
4120 Składki na Fundusz Pracy1.500
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 280
85415  Pomoc materialna dla uczniów280
3260 Inne formy pomocy dla uczniów280
Zespół Szkół w Gryfinie 21.500
801   Oświata i wychowanie 21.500
80101  Szkoły podstawowe8.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników7.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy400
80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych1.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne200
4120 Składki na Fundusz Pracy200
80148  Stołówki szkolne11.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników10.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne1.500
4120 Składki na Fundusz Pracy200
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 30.000
801   Oświata i wychowanie 30.000
80120  Licea ogólnokształcące30.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne23.000
4120 Składki na Fundusz Pracy4.000
OGÓŁEM 441.692,44

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010, 758

 • 102.445,84 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) Burmistrz dokonuje zwrotu ww. podatku na podstawie wydanych decyzji. Gmina Gryfino otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego połowę niezbędnej kwoty, w związku z powyższym należy zabezpieczyć pozostałą kwotę z budżetu Gminy, ponieważ rolnikom należy wypłacić kwotę należną do 30 listopada (art.7, ust.1 pkt 2 ww. ustawy).

Dział 750

 • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zakup publikacji i książek.
 • 3.340 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich.
 • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na zakup tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia 350 rocznicy przemarszu wojsk Hetmana Stefana Czarnieckiego przez Ziemię Gryfińską.

Dział 756

 • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Dział 801

 • 86.586,60 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z koniecznością ujęcia dochodów z tytułu zawartego porozumieniem z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wnioski z dnia 25 listopada b.r. Dyrektorów Szkół :

 • SP 1 w Gryfinie – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach przedszkolnych i stołówce (23.000 zł) ,
 • SP 2 w Gryfinie – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych (3.400 zł) oraz zabezpieczenie środków na szkolenie w zakresie zamówień publicznych (15.000 zł),
 • ZS w Chwarstnicy – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia  i pochodne w oddziałach przedszkolnych i gimnazjum (30.200 zł),
 • ZS w Gardnie – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych i gimnazjum (64.200 zł),
 • ZS w Gryfinie – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej i stołówce (21.500 zł),
 • ZSO w Gryfinie - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w liceum ogólnokształcącym (30.000 zł).

Dział 852

 • 30.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/09 w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 854

 • 620 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie uczniom zakupu podręczników w szkołach, i tak:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie - 170 zł
  • Zespół Szkół w Chwarstnicy - 170 zł
  • Zespół Szkół w Gardnie - 280 zł.

Dział 900

 • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną.

Dział 926

 • 900 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz