Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-127/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-77/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-127/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 września 2009 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-77/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76, poz. 642) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-77/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych do dnia 10 listopada 2009 roku.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76, poz. 642) burmistrz, właściwy dla siedziby szkoły, ustala termin składania wniosków o udzielenie przedmiotowej pomocy.
Uwzględniając wyznaczony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty do dnia 10 września 2009 r. termin przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego informacji o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem „Wyprawka szkolna”, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w zarządzeniu Nr 0151-77/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych ustalił termin składania przedmiotowych wniosków do dnia 8 września 2009 r.
W piśmie znak: KO-I-IP-4310/123/09 z dnia 21 września 2009 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty zalecił dalsze przyjmowanie wniosków od rodziców/opiekunów prawnych oraz wyznaczył terminy złożenia przez jednostki samorządu terytorialnego informacji o dodatkowych wnioskach w terminach do dnia 15 października i do dnia 15 listopada 2009 r. W związku z powyższym zasadne jest przedłużenie terminu składania przedmiotowych wniosków do dnia 10 listopada 2009 r.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj