Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-46/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-46/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 kwietnia 2009 r.


w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 11 ust. 1, pkt. 2, art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) zarządzam co następuje:

§1. W związku z częściowym rozstrzygnięciem konkursu ofert w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w drodze zlecenia, przyznaje się dotacje celowe na realizację tych zadań.

§2. Analizę poszczególnych ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych zawiera Załącznik Nr 1.

§3.

  1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz wysokość dotacji celowej na poszczególne zadania stanowi Załącznik Nr 2.
  2. Powierzenie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Konieczność wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert jest dyspozycja zawarta w pkt. 3 w części "Termin składania ofert" załącznika do Zarządzenia Nr 0151-15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.

Sporządził:
Daniel Cieślak